Kreditna osiguranja

Osiguranje potraživanja (eng. “credit insurance”) znaći prebacivanje rizika neplaćanja kupaca zbog insolventnosti ili dugovremene platne nesposobnosti na osiguravajuće društvo. Ako imate osigurana potraživanja i vaš kupac ide u stečaj ili predstečajnu nagodbu ili kasni sa plaćanjem barem 180 dana, vaše potraživanje u dogovorenom iznosu pokriva osiguravajuće društvo. Ekipa Alpha Credo se pobrine, da osiguranje u najvećoj mogućoj mjeri odgovara vašem poslovnom modelu, specifikama vaše djelatnosti, kupcima itd.

Saznajte više o nama