Obavijest osiguranicima

OBAVIJEST U SKLADU SA ZAKONOM O OSIGURANJU (ZZavar-1, članak 553.)

Sukladno članku 551. u vezi s člancima 545., 550. i 553. Zakona o osiguranju (Službeni list Republike Slovenije, br. 93/15 i 9/19) i sa željom da zaštitimo vaše interese kao osiguravatelja, obavještavamo vas:

  • da Osiguravajuće brokersko društvo ALPHA CREDO d.o.o., sa sjedištem na adresi Dunajska cesti 159, 1000 Ljubljana, ima dozvolu Agencije za nadzor osiguranja br. 40110-0900 / 2013-4, od 23.05.2013. Za obavljanje poslova posredovanja u osiguranju, koje osoba može provjeriti u registru agenata i brokera u Agenciji za nadzor osiguranja (https://www.a-zn.si/zastopniki-in-posredniki/register-zastopnikov-posrednikov/),
  • U skladu s odredbama članka 572. ZZavar-1, Osiguravajuće brokersko društvo odobreno je za pružanje usluga na cijelom teritoriju Europske unije,
  • da Osiguravajuće brokersko društvo djeluje u svoje ime i za svoj račun,
  • da je Osiguravajuće brokersko društvo sklopilo odgovarajuće osiguranje od profesionalne odgovornosti za pokriće obveza koje proizlaze iz odgovornosti za štetu, u skladu sa zahtjevima iz stavka 4. članka 551. ZZavar-1,
  • da Osiguravajuće brokersko društvo ili njegovi posrednici u osiguranju nemaju izravan ili neizravan udio koji predstavlja više od 10% glasačkih prava ili udio u kapitalu osiguravajućeg društva,
  • da osiguravajuće društvo ili njegova podružnica nemaju izravan ili neizravan udio, što predstavlja više od 10% glasačkih prava ili udjela u kapitalu Osiguravajućeg brokerskog društva,
  • da se brokerske usluge ne naplaćuju klijentu, jer Osiguravajuće brokersko društvo ima pravo na zahtjev na temelju svojih usluga koje se pružaju odabranom osiguravajućem društvu (provizija koja je već pokrivena premijom osiguranja),
  • da u skladu s prvim stavkom članka 554. ZZavar-1, Osiguravajuće brokersko društvo nema pravo zahtijevati plaćanje provizije ili bilo koje drugo plaćanje od osiguravatelja, ako ugovorom o posredovanju sklopljenim s osiguravateljem nije izričito pismeno ugovoreno drugačije,
  • da je u skladu s člankom 579. Osiguravajuće brokersko društvo uspostavilo interni postupak za rješavanje prigovora (koji također određuje pružatelja izvansudskog rješavanja sporova), a koji je objavljen na web-stranici društva (www.alpha-credo.com).

Dr. Aleš Berk Skok, Insurance Broker & Partner

# broker licence of ISA: 40110-0945/2014-4

date of ISA broker licence: 29.5.2014

Janez Jelovšek, Insurance Broker & Partner

# broker licence of ISA: 40110-0969/2013-4

date of ISA broker licence: 4.6.2013