Zavarovalna pogodba kreditnega zavarovanja

Predmet zavarovanja

  • Terjatve s plačilnim rokom do 180 dni (izjemoma 360 dni).

Krita tveganja

  • Insolventnost kupca (prisilna poravnava, stečaj)
  • Podaljšana zamuda plačila

Kreditni limiti

Pomemben element kreditne pogodbe je limit za posameznega kupca. Kreditna zavarovalnica preveri boniteto kupca in mu določi kreditni limit – maksimalno izpostavljenost do posameznega kupca, do katere zavarovalnica krije potencialno škodo zaradi neplačila. Limit je določen na podlagi vrednosti in dinamike dobav blaga oziroma storitev, plačilnih pogojev, običajne (tolerirane) zamude kupca in valute plačila.

Ponazoritev:

PRIMER: Dinamika in vrednost prodaje 100.000 eur mesečno / enakomerno celo leto

Če svojemu kupcu vsak mesec fakturirate za 100.000 EUR blaga oziroma storitev in imate z njim dogovorjen trimesečni plačilni rok, potrebujete zanj kreditni limit vsaj 300.000 EUR, da bo z zavarovanjem pokrita celotna vaša prodaja temu kupcu.

 

V primerih, ko zavarovalnica zaradi prenizke kreditne ocene določenega kupca ne more zavarovati, našim strankam pomagamo oblikovati strategijo sodelovanja s tovrstnimi kupci, kjer uporabimo tudi vsa razpoložljiva pravna sredstva (alternativne tehnike obvladovanja kreditnega tveganja).

Ustavitev dobav in izterjava

Pomembna elementa, ki pripomoreta k učinkovitosti upravljanja terjatev, sta tudi določili o prekinitvi dobav in izterjavi. Zavarovalnica običajno zahteva, da mora podjetje-zavarovanec prenehati z dobavami kupcu, če ta zamuja s plačilom svojih obveznosti več kot 30 dni.

V nasprotnem primeru se izpostavljenost podjetja do kupca poveča (zelo verjetno celo preko kreditnega limita), zavarovalnica pa prekliče zavarovalno kritje. Od ustaljenega pravila so možni odkloni, v kolikor se podjetje z dolžnikom dogovori o planu plačil in s tem soglaša kreditna zavarovalnica.

Podjetje – zavarovanec mora ob nerednih plačilih svoje kupce ustrezno izterjevati.

V zgodnejših fazah zadostuje, da dolžnike opominja sam ali s pomočjo zavarovalnice, ko pa zamude prerastejo določeno starost, se prične izterjava preko specializirane izterjevalske agencije oziroma odvetniške pisarne. Stroške izterjave praviloma pokriva zavarovalnica v enakem deležu kot škodo.

Odškodnina

Zavarovanec pridobi pravico do odškodnine takoj po objavi insolvenčnega postopka, v primeru podaljšane zamude plačila pa po določenem roku po datumu zapadlosti faktur.

ALPHA CREDO svojim strankam pomaga pri uveljavljanju pravic. Paziti je potrebno namreč na pravočasno vložitev odškodninskega zahtevka ter na vse aktivnosti, ki so s tem v zvezi.

PRIMER: Podaljšana zamuda plačila

Saznajte više o nama