Umowa ubezpieczenia kredytu

Przedmiot ubezpieczenia kredytu

  • Należności z terminem płatności do 180 dni
    (wyjątkowo do 360 dni)

Ryzyka ubezpieczone

  • Niewykonanie zobowiązań przez klientów w związku z postępowaniem upadłościowym
  • Niewykonanie zobowiązań przez klientów z powodu przedłużających się płatności

Limity kredytowe

Ważnym elementem relacji dotyczącej ubezpieczenia kredytu pomiędzy firmą ubezpieczeniową a ubezpieczaną spółką jest ustalenie limitu kredytowego. Firma zajmująca się ubezpieczeniami kredytów sprawdza (większych) klientów firmy i ustala limity kredytowe. Limit kredytowy to maksymalna ekspozycja na ryzyko, którą zabezpiecza firma zajmująca się ubezpieczeniami kredytowymi, uwarunkowana wartością i dynamiką dostaw towarów/wykonywania usług, warunkami płatności, zwykle oczekiwanym (tolerowanym) terminem płatności oraz walutą dostaw.

PRZYKŁAD:

PRZYKŁAD: Przewidywana sprzedaż w wysokości 100.000 EUR miesięcznie przy stałej dynamice w ciągu roku.

 

W przypadkach, gdy firma zajmująca się ubezpieczeniami kredytów nie jest w stanie rozszerzyć ochrony ubezpieczeniowej kredytu dla niektórych nabywców z powodu niewystarczającego ratingu kredytowego, pomagamy naszym klientom w kształtowaniu strategii współpracy z takimi nabywcami, w ramach której wykorzystujemy wszelkie dostępne środki prawne (np. alternatywne techniki zarządzania ryzykiem kredytowym).

Zawieszenie dostaw i windykacja

Dwie ważne cechy umowy ubezpieczenia kredytu, które pomagają wzmocnić procesy i procedury, to zawieszenie dostaw i windykacja. Zawieszenie dostaw musi być uruchomione po 30 dniach od terminu płatności. Jeśli tak nie jest, ekspozycja ubezpieczanej firmy na klienta wzrasta (najprawdopodobniej powyżej ustalonego limitu kredytowego), a firma ubezpieczeniowa odmawia oferowania zabezpieczenia. Odstępstwa od tej ogólnej zasady są możliwe za zgodą ubezpieczanej spółki i jej dłużnika oraz za zgodą firm ubezpieczeniowej.

We wszystkich przypadkach, w których klienci nie płacą w terminie, pracownicy spółki uciekają się do wewnętrznego upomnienia (pisemne lub ustne przypomnienia o płatności, spotkania, uzgodnienia ze spotkań), które mogą być również realizowane przy pomocy firmy zajmującej się ubezpieczeniami kredytów (komunikacja firmy zajmującej się ubezpieczeniami kredytów z klientem itp.). Jeżeli wewnętrzne procedury są niewystarczające i nie skutkują płatnościami klienta w określonym terminie po terminie płatności faktury, ubezpieczana spółka musi skorzystać z usług zewnętrznych profesjonalnych agencji windykacyjnych lub prawników. W przypadku niewywiązania się klienta ze zobowiązań, koszty zewnętrznej windykacji są pokrywane przez firmę zajmującą się ubezpieczeniami kredytów.

Odszkodowanie

Odszkodowanie wypłacane przez firmę zajmującą się ubezpieczeniami kredytów następuje natychmiast po ogłoszeniu postępowania upadłościowego lub, w przypadku przedłużonej ochrony ubezpieczeniowej, po upływie pewnego okresu po terminie płatności faktury i zaangażowaniu zewnętrznej agencji windykacyjnej.

PRZYKŁAD: Przedłużająca się płatność

Dowiedz się o nas więcej