Obvestilo zavarovancem

OBVESTILO V SKLADU Z ZAKONOM O ZAVAROVALNIŠTVU (ZZavar-1, člen 553)

Na podlagi 551. člena v povezavi s 545., 550. in 553. členom Zakona o zavarovalništvu (Uradni list RS, št. 93/15 in 9/19) in z željo po zaščiti vaših interesov kot zavarovalca vas obveščamo:

  • da ima Zavarovalno posredniška družba ALPHA CREDO d.o.o., s sedežem na naslovu Dunajska cesta 159, 1000 Ljubljana, na podlagi 561. člena ZZavar-1 dovoljenje Agencije za zavarovalni nadzor št. 40110-0900/2013-4, z dne 23.05.2013 za opravljanje poslov zavarovalnega posredovanja, katero lahko oseba preveri v registru zastopnikov in posrednikov na Agenciji za zavarovalni nadzor (https://www.a-zn.si/zastopniki-in-posredniki/register-zastopnikov-posrednikov/),
  • je Zavarovalno posredniška družba skladno z določili 572. člena ZZavar-1 priglašena za opravljanje storitev na celotnem območju Evropske unije,
  • da Zavarovalno posredniška družba deluje v svojem imenu in za svoj račun,
  • da ima Zavarovalno posredniška družba za kritje obveznosti iz naslova odškodninske odgovornosti, skladno z zahtevami, 4. odstavka, 551. člena ZZavar-1, sklenjeno ustrezno Zavarovanje poklicne odgovornosti,
  • da Zavarovalno posredniška družba oziroma njeni Zavarovalni posredniki nimajo neposrednega ali posrednega deleža, ki predstavljajo več kot 10 % delež glasovalnih pravic ali deleža v kapitalu zavarovalnice,
  • da zavarovalnica oziroma od nje odvisna družba nima neposrednega ali posrednega deleža, ki predstavlja več kot 10 % delež glasovalnih pravic ali deleža v kapitalu Zavarovalno posredniške družbe,
  • da posredniške storitve stroškovno ne bremenijo naročnika, saj je Zavarovalno posredniška družba upravičena do zahtevka glede na svoje opravljene storitve izbrani zavarovalnici (provizija, ki je že zajeta v zavarovalni premiji),
  • da Zavarovalno posredniška družba skladno s prvim odstavkom 554. člena ZZavar-1 nima pravice od zavarovalca zahtevati plačila provizije oziroma kakršnegakoli drugega plačila, če ni s posredniško pogodbo, sklenjeno z zavarovalcem, izrecno pisno drugače dogovorjeno,
  • da ima Zavarovalno posredniška družba skladno s 579. členom vzpostavljen notranji postopek reševanja pritožb (v katerem je določen tudi izvajalec izvensodnega reševanja sporov), ki je objavljen na spletni strani družbe (www.alpha-credo.si).

Dr. Aleš Berk Skok, direktor

Številka dovoljenja AZN: 40110-0945/2014-4

Datum dovoljenja AZN: 29.5.2014

Janez Jelovšek, direktor

Številka dovoljenja AZN: 40110-0969/2013-4

Datum dovoljenja AZN: 4.6.2013

Spoznajte nas