Ryzyko kredytowe

Zarządzanie ryzykiem kredytowym jest niezwykle ważne dla każdej spółki. Roszczenia wobec nabywców to aktywa, które w wielu przypadkach stanowią istotną część całości aktywów spółki. Przypadki niewywiązania się ze spłaty należności przez dłużników, postawienia w stan upadłości oraz restrukturyzacji zadłużenia na drodze sądowej występują znacznie częściej niż na przykład pożary lub trzęsienia ziemi. Niektóre spółki mogą sobie pozwolić na zarządzanie ryzykiem kredytowym, żądając zawsze płatności z góry. Dla znacznej większości spółek takie podejście biznesowe sprawiłoby, że nie byłyby one konkurencyjne, dlatego też muszą szukać innych rozwiązań. Mogą one żądać od swoich nabywców gwarancji bankowych lub innych instrumentów finansowych, co w praktyce pociąga za sobą znaczne dodatkowe koszty i wymaga dużej wiedzy specjalistycznej.

Dowiedz się o nas więcej