Kreditna tveganja

Obvladovanje kreditnih tveganj je izjemnega pomena za vsako podjetje. Terjatve do kupcev so premoženje, ki v mnogih primerih predstavlja pomemben del sredstev podjetja. Zamude dolžnikov, stečaji in prisilne poravnave pa so precej bolj pogosti kot denimo požari ali potresi. Nekatera podjetja si sicer lahko privoščijo upravljati kreditna tveganja tako, da vedno zahtevajo avansno plačilo. Za veliko večino pa bi tak način poslovanja pomenil nekonkurenčnost, zato si morajo poiskati drugačne rešitve. Od svojih kupcev lahko zahtevajo bančne garancije ali druge finančne instrumente, ki pa v praksi prinašajo velike dodatne stroške in terjajo ogromno specifičnih znanj.

Spoznajte nas